Leveringsvoorwaarden PsyZorg

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Psyzorg: mw. A.C.M van der Ploeg, MANP te Capelle aan den IJssel en Delft.
 • behandelingsovereenkomsten (art. 7:446 BW): alle door PsyZorg met een patiënt gesloten overeenkomsten betreffende een geneeskundige GGZ behandeling. Een behandelings-overeenkomst wordt schriftelijk overeengekomen dan wel mondeling door het ingaan door de wederpartij op het behandelvoorstel van PsyZorg.
 • patiënt: degene op wiens persoon de geneeskundige GGZ behandelingen bij PsyZorg rechtstreeks betrekking hebben of diens vertegenwoordiger als bedoeld in art 7:465 BW.
 • behandeling: verpleegkundig specialistische of psychische behandeling of –consult en alle overige, al dan niet specialistische, zorg of dienstverlening.
 • verzekeringsmaatschappij: een ziektekostenverzekeraar of een orgaan dat een publiekrechtelijke ziektekostenregeling voor ambtenaren uitvoert in de zin van artikel 1 sub e Wet tarieven gezondheidszorg.
 • debiteur: degene aan wie de factuur van PsyZorg inzake de geneeskundige GGZ behandeling is geadresseerd. Dit kan of de patiënt zijn of zijn/haar verzekeringsmaatschappij.
 • hulpverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich in de uitoefening van een beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van psychische handelingen, die rechtstreeks betrekking hebben op de persoon van de opdrachtgever of van een bepaalde derde.
 1. PsyZorg is, in gevallen dat er daartoe naar haar oordeel duidelijk aanleiding bestaat, te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling, bijvoorbeeld een kopie van een verzekeringspolis, door de wederpartij (debiteur) te verlangen.
 2. Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op de op de factuur vermelde rekening of ten kantore van PsyZorg.
 3. Enige afwijking van de (betalings)voorwaarden is slechts van kracht indien PsyZorg daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf heeft ingestemd. Niet of nog niet uitoefenen van één of meerdere op grond van deze (betalings)voorwaarden aan PsyZorg toekomende rechten, leidt niet tot verval van deze rechten.
 4. Door het enkele feit dat PsyZorg op de vervaldatum der factuur niet de beschikking heeft verkregen over het volledige bedrag van een factuur is de wederpartij (debiteur) zonder enige nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.
 5. Indien de wederpartij (debiteur) niet binnen de gestelde termijn aan zijn verplichtingen voldoet, heeft dit als gevolg:
  1. alle openstaande vorderingen van PsyZorg op de wederpartij (debiteur) worden onmiddellijk opeisbaar;
  2. alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel in– als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige wederpartij (debiteur);
  3. de buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, met een minimum van euro 25,- inclusief BTW.
 6. De wederpartij (debiteur) is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum der factuur rente aan PsyZorg verschuldigd over hetgeen PsyZorg rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Te berekenen op basis van de geldende wettelijke rente + 2%, waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand.
 7. De patiënt dient PsyZorg tijdig zijn actuele persoons-, adres- en verzekeringsgegevens te verstrekken en een kopie van zijn identiteitsbewijs. De verzekerde patiënt dient te allen tijde een verzekeringsbewijs te kunnen overleggen. De juistheid van de gegevens omtrent de patiënt en de door patiënt verstrekte gegevens betreffende zijn verzekeringsmaatschappij, zijn voor risico van de patiënt. PsyZorg is niet aansprakelijk, indien deze gegevens onjuist door de patiënt aan PsyZorg zijn verstrekt en heeft in dezen geen onderzoeksplicht.
 8. De patiënt dient de hulpverlener naar beste weten de inlichtingen en de medewerking, die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft, te verstrekken.
 9. Elke patiënt dient zich steeds op het eerste verzoek van PsyZorg te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend identiteitsbewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk identiteits-bewijs niet tonen, dan is PsyZorg gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.
 10. Opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens PsyZorg of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medepatiënten of hun bezoek.
 11. De hulpverlener kan, behoudens gewichtige redenen, de behandelingsovereenkomst niet opzeggen. Als “gewichtige redenen” worden bijvoorbeeld beschouwd:
  1. de verstoring van de vertrouwensband als gevolg van ernstige meningsverschillen over de behandeling.
  2. het niet nakomen van afspraken uit hoofde van de behandelingsovereenkomst door de patiënt.
 12. Wanneer de patiënt de afspraak niet of niet tijdig (tenminste 48 uur van te voren) heeft afgezegd of gewijzigd, of de patiënt zonder voorafgaand bericht niet verschijnt op een afspraak, kan PsyZorg de patiënt voor deze afspraak € 90,00 in rekening brengen. Behoudens tegenbewijs strekt de administratie van PsyZorg in dezen tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak was gemaakt.
 13. De patiënt verleent PsyZorg een machtiging om namens de patiënt aan diens verzekerings-maatschappij betaling te vragen (van het verzekerde deel) van de kosten van de aan hem verleende behandeling. De patiënt verschaft PsyZorg daartoe de benodigde informatie over de verzekering. Bij ontvangst van de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij verrekent PsyZorg de ontvangen bedragen door deze in mindering te brengen op hetgeen de patiënt uit hoofde van de behandeling aan PsyZorg verschuldigd is.
 14. PsyZorg behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving de tarieven te wijzigen. Bij prijsverschil tussen het moment van opvragen van de prijs en de aanvang van de geneeskundige GGZ behandeling, wordt de prijs in rekening gebracht die van kracht is bij aanvang van de behandeling. Prijswijzigingen na aanvang van de behandeling worden niet doorberekend. De laatst bekende prijzen zijn de prijzen die PsyZorg op internet heeft geplaatst (www.nza.nl). Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de patiënt om desgewenst voor aanvang van de behandeling na te gaan welke prijs van toepassing is.
 15. Alle geschillen tussen patiënt en PsyZorg die niet onderling kunnen worden opgelost, worden, in afwijking van de wettelijke regels omtrent de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij PsyZorg de voorkeur geeft aan de woonplaats van de patiënt.
 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden:
  1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van PsyZorg (www.pzyzorg.com);
  2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de datum ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.
 17. Op alle tussen PsyZorg en de patiënt of andere natuurlijke en rechtspersonen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Capelle aan den IJssel, 01 maart 2015

A a n m e l d e n